Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne
f (1)

Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne

18 października 2018, 14:08

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych oraz włączenia się w dyskusję nad wyzwaniami związanymi z wdrażaniem wysokiej jakości edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Spotkania odbędą się 7 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Będą one prowadzone przez przedstawicieli Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”, realizowanego na wniosek polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Reform Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Ich celem jest przedstawienie propozycji rekomendacji opracowanych w ramach projektu oraz zebranie od uczestników informacji zwrotnych, które będą wykorzystane do sformułowania ostatecznych rekomendacji.

Zajęcia są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie do 25 października 2018 r. formularza zgłoszeniowego.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wypełniają rodzice (opiekunowie prawni).
Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej grupie warsztatowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Labisko-Podolska
mail: wlaczsie@men.gov.pl
tel.: 22 34 74 228

Informacje o projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej od lipca 2018 r. do marca 2019 r. realizuje projekt pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”. Polega on na zapewnieniu doradztwa eksperckiego przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy Europejskiej Agencji oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Efektem projektu będzie opracowanie rekomendacji dotyczących działań, jakie należy podjąć, aby edukacja włączająca funkcjonowała w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. Rekomendacje będą dyskutowane z przedstawicielami rodziców, organizacji pozarządowych, samorządów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek systemu wsparcia oraz doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozpoczął się spotkaniami z przedstawicielami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz Komisji Europejskiej, które odbyły się w dniach 11-13 lipca 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

12 lipca 2018 r. odbyły się spotkania z rodzicami i uczniami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół, przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami i przedstawicielami szeroko rozumianego systemu wsparcia (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i ośrodków specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych).

Spotkania-wywiady miały na celu zebranie informacji zarówno o napotykanych problemach, jak i dobrze funkcjonujących rozwiązaniach oraz przykładach dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z punktu widzenia różnych podmiotów – uczestników procesu.

Wywiady przeprowadzili przedstawiciele Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej we współpracy z przedstawicielem Służby Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej oraz pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, jaka powinna być główna zmiana sprzyjająca wdrożeniu edukacji włączającej w praktyce, którą należy wprowadzić i dlaczego oraz jakie są największe wyzwania w tym obszarze i jak je pokonać.

Opinie i wnioski przedstawione przez uczestników spotkań zostały zebrane i podsumowane przez prowadzących spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w postaci dokumentu pn. Kluczowe postulaty środowisk.

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [pdf]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [pdf]

Kluczowe postulaty oraz analiza rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych dokonana przez Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej były podstawą opracowania przez Agencję roboczych rekomendacji, które zostaną przedstawione i poddane dyskusji podczas warsztatów konsultacyjnych w dniach 6-7.11.2018 r. Robocze rekomendacje zostaną również zamieszczone na stronie internetowej MEN.

6 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej pracą departamentów merytorycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli administracji samorządowej, do których zadań należy kreowanie i realizacja polityki oświatowej, jak również jednostek podległych i nadzorowanych przez MEN. Do udziału w warsztatach zostali również zaproszeni przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz resortów: zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz inwestycji i rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie otrzymali także przedstawiciele ministerstw edukacji trzech krajów europejskich – Norwegii, Portugalii i Estonii, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniami i wyzwaniami, na jakie napotykają w swoich krajach w zakresie zapewniania edukacji włączającej wysokiej jakości. Każdy z krajów zaprezentuje inną ścieżkę i inne rozwiązania, które służą urzeczywistnianiu idei edukacji włączającej w praktyce.

Warsztaty zaplanowane na 7 listopada 2018 r. są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Warsztaty rozpoczną konsultacje społeczne roboczych rekomendacji. Potrwają one do początku grudnia 2018 r. Wyniki konsultacji wraz z wnioskami z planowanej w styczniu 2019 r. wizyty studyjnej przedstawicieli MEN w Ministerstwie Edukacji Portugalii będą stanowiły podstawę do sformułowania ostatecznych rekomendacji w marcu 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję i przesyłanie Państwa opinii, jak i propozycji dotyczących sposobów realizacji postulowanych zmian na adres mailowy: wlaczsie@men.gov.pl